Wat is blockchain technologie?

0
14
wat-is-blockchain

Een blockchain is op heel abstract niveau niets meer dan een serie van blokken met daarin data. Deze blokken zijn met elkaar verbonden door een ketting. Bij het toevoegen van een nieuw blok wordt dit achteraan de ketting geplakt en dit wordt geaccepteerd door middel van het verifiëren van de transactie. Als dit slaagt wordt het nieuwe blok geaccepteerd door het netwerk en wordt de ketting langer.

Een block bestaat uit twee onderdelen, een block en een blockheader. In de blocks staat de informatie en de blockheader heeft een registratiefunctie, hier zit een tijdstempel in. In dezelfde blockheader zit een verwijzing naar het vorige block. Dit noemt men een hash.
Dit is een essentieel onderdeel. Door middel van deze hash kan de validiteit van het vorige
block gecontroleerd worden. Elk block is met elkaar verbonden met uitzondering van het
eerste geminede block. Dit block kan gezien worden als het ontstaan van de blockchain1technologie. Dit block wordt het genesis block genoemd en is gecreëerd op of na 3 januari 2009. Elke transactie is uiteindelijk terug te leiden tot dit block.

Om dit in perspectief te plaatsen is het enigszins te vergelijken met een excel spreadsheet.
Deze sheet is duizenden keren verveelvoudigd en te raadplegen door middel van een
netwerk van computers die onafhankelijk van elkaar verbonden zijn. Deze sheet is als het
ware het referentiepunt waar elke verbonden computer de transacties tussen blocks op
verifieërd. Dit vindt allemaal gedecentraliseerd plaats door middel van een peer to peer
network, inhoudende dat er geen regulating government achter zit. Deze data is voor een
ieder toegankelijk. Transacties vinden plaats door middel van een public key en een private
key. De public key is een user adres te herleiden tot een bitcoin, veelal een lange streng van nummers en getallen. De private key is alleen bij de gebruiker bekend, deze geeft toegang tot een wallet. Doordat elk block identiek dient te zijn op elke sheet is de kans op frauderen nihil. Door middel van consensus wordt dit bereikt. Elke tien minuten controleert het netwerk zichzelf door het valideren van interacties tussen de blocken. Dit gebeurt door middel van nodes, dit zijn computers verbonden met het blockchain netwerk. Met het joinen van dit netwerk wordt automatisch een kopie van de blockchain gedownload. Elke node is een administrator van het netwerk. Het enige wat ze doen is het valideren van transacties. In de volksmond noemt men dit het ‘minen’ van bitcoins, in realiteit lossen nodes complexe puzzels op met de kans om gedeelte van een bitcoin te winnen.

Wat is blockchain technologie?

Hoe is het ontstaan?

De blockchain technologie is de onderliggend technology van de bitcoin. De bedenker
hiervan is: Satoshi Nakamoto, een pseudoniem. Hij had voor ogen om te komen tot een
‘Purely peer to peer version of electronic cash which would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution’ Het is ontstaan door middel van een experiment of wellicht door onvrede. Doordat internet commercie nog steeds lijdt onder bepaalde zwakheden. Elke transactie dient door middel van een financiële institutie gevalideerd te worden wat uiteindelijk gebaseerd is op vertrouwen. Doordat het merendeel van de transacties goed gaan is er altijd een gedeelte waarmee gefraudeerd wordt doordat de zwakheid vertrouwen is.2

Dat moest anders valt af te leiden uit het introducerende artikel van de bitcoin. In plaats van 3 een basis van vertrouwen werd de basis cryptografie. Het artikel werd in 2008 gepubliceerd en in 2009 werd de blockchain technologie beschikbaar gesteld op een forum voor cryptografen. In 2009 werd de eerste bitcoin gelanceerd, in het begin was er nog grote onbekendheid, door de complexe materie wisten veel gebruikers niet wat het was. Er was geen tot weinig media dekking over de bitcoin. Hierdoor verloor men interesse. Pas in 2010 werd de eerste bitcoin markt gelanceerd waar men met ‘regulier’ geld bitcoins kon kopen en verhandelen. Eind 2010 begon de markt te stijgen en toentertijd bestond de bitcoin economie uit een geschatte waarde van één miljoen dollar destijds 50 cent per bitcoin.

Door deze opwaartse trend werd de bitcoin algemener geaccepteerd en na een artikel van
Time magazine groeide het aantal gebruikers exponentieel. Tot de grootste markt gehackt4 werd, MT Gox, 60,000 bitcoins werden ontvreemd en de koers crashte naar 1 cent per coin. 5 Door verdere negatieve publiciteit ging het verder bergafwaarts met de bitcoin. Zelfs anno 2017-2018 wordt de bitcoin vaak in een adem genoemd met het kopen van drugs of het financieren van terrorisme door de gedeeltelijke anonimiteit die gepaard gaat met bitcoin transacties. Zo is de bitcoin de betaalmogelijkheid van Silkroad en het Tor netwerk. Het laatste staat bekend als het darkweb. Bezoekers hiervan kunnen onderschrijven dat zo’n beetje alles wat het daglicht niet kan verdragen te verkrijgen is via het Tor netwerk.

Waar wordt het voor gebruikt?

De toepassing van blockchain is met name gericht op het verwerken van transacties met
betrekking tot de bitcoin, de toepassingsmogelijkheden zijn vele malen breder. In een
blockchain kan van alles worden opgeslagen, gegevens en zelfs hele computerprogramma’s. De werking is op bepaalde fronten te vergelijken met een digitale
handtekening maar het wijkt ook op essentiële onderdelen af van het dwingendrechtelijke6 regime waar digitale handtekeningen onder vallen.

Het valideren van transacties is de ruggengraat van het bitcoin- blockchain netwerk. Dit
gebeurt door middel van een public key, een private key, een hash en door nodes. Een
transactie dient eerst geverifieerd te worden door het netwerk. Daarna wordt het door een of meerdere nodes opgepikt. Deze vergelijken de output en de input van het block. De public key word gecontroleerd, dit is het verzendadres. Daarnaast dient er een ‘amount’ ingevuld te worden en tot slot een ontvangend adres, de output. Dit wordt weer gesigneerd met een private key waarmee het block compleet is. Vervolgens wordt dit block door het netwerk opgepikt en wordt het een transaction block. Dit block wordt door nodes opgepikt en verwerkt. Na de verwerking hiervan ontstaat een hash, dit wordt weer achter de blockchain geplakt zodat de transactie te verifiëren is. Als er consensus is tussen de nodes, inhoudende dat 51% van de rekenkracht de transactie heeft gevalideerd, wordt de transactie verwerkt. 7 Als de informatie niet klopt, je verandert de amount van de transactie, wordt dit opgemerkt doordat het niet rijmt met de eerdere informatie opgeslagen op de blockchain. Hierdoor wordt de transactie ongeldig verklaard en het desbetreffende block wordt niet op de blockchain opgeslagen.

Het valideren is bij digitale handtekening ook van groot belang, zo wordt er bereikt dat de
ondertekenaar verifieert dat hij degene is die iets ondertekent en hiermee iets goedkeurd.
De handtekening is namelijk onlosmakelijk verbonden met de gegevens. Een ieder kan dit
controleren doch kan alleen de ondertekenaar het ondertekenen.

Een digitale handtekening bestaat uit drie algoritmes:

 1. Een algoritme wat een sleutelpaar genereert. Een public en private key. De public
  key is voor verificatie, voor een ieder toegankelijk, de private key is voor het
  ondertekenen.
 2. Een algoritme welk door middel van een private key een handtekening genereert
  waarmee ondertekend kan worden.
 3. Een controlerend algoritme. Dit zorgt ervoor dat de informatie gecontroleerd wordt.

Het kenmerkende verschil tussen de bitcoin-blockchain technologie en de digitale
handtekening is dat bij een digitale handtekening de ondertekenaar te traceren is. Uit de
private key, de validerende sleutel, dient de identiteit te blijken.

Uit de Verordening inzake digitale handtekeningen blijkt dat als aan deze voorwaarde
voldaan is een digitale handtekening gelijkgesteld wordt met een ‘natte’ handtekening.8 De identificatie vindt plaats door certificering. Met andere woorden achter een digitale
handtekening zit een regulating government die middels instanties reguleert wat wel en wat niet als een digitale handtekening aangemerkt kan worden. Controle vindt plaats door de 9 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Hierdoor is er sprake van centrale regulatie.

Juist op dit punt is de bitcoin-blockchain technology volledig anders. De blockchain floreert
door middel van decentrale identiteitscontrole. Niemand bepaalt wie er wel of niet mag
deelnemen, iedereen kan en mag gebruiker worden. Nu wil het niet zo zijn dat bitcoin
transacties volledig anoniem zijn. Een transactie laat sporen achter doordat het netwerk
waarin het gebeurd volledig transparant is.

Naast dat de blockchain technology bekend is geworden met het lanceren van de Bitcoin
zijn er tegenwoordig zo’n 1500 altcoins. Een altcoin is een alternatieve bitcoin, niet zijnde
10 een bitcoin. Een altcoin zou in principe een functie kunnen hebben die de bitcoin niet heeft. Daarnaast zorgen deze altcoins ervoor dat de software van de Bitcoin en daarmee de
toepassing van blockchain technologie steeds verder doorontwikkeld wordt.

Blockchain technologie is ook losgeweekt van de bitcoin. Naarmate de tijd verstreken is, is
de toepassing hiervan namelijk niet onopgemerkt gebleven. Achter ticketverkoop zit een
gigantische zwarte markt waar kaartjes voor twee of drie keer de oorspronkelijke waarde
verkocht worden en waar kaarten meerdere malen verkocht worden, om deze fraude te
bestrijden is er gebruik gemaakt van blockchain technologie. Door de kaarten te uploaden
op het netwerk is fraude bestreden. Wederom een oplossing voor een hedendaags
11 probleem. Door middel van Blockchain technologie kan er met zekerheid gesteld worden dat een concertkaartje niet dubbel verkocht wordt.

Waar men eerder aangewezen was op de notaris en het kadaster bij het registeren van land wordt sinds kort in Georgië en Honduras blockchain gebruikt om de eigendom van land te registreren. Waar oorspronkelijk deze partijen de vertrouwelijkheid die gepast is bij zo een 12 transactie garanderen treedt daarvoor nu blockchain in de plaats.

De toekomst van de bitcoin en de blockchain technologie.

De bitcoin is bezig aan een opmars. Zowel in financieel oogpunt als in maatschappelijk
oogpunt. Financieel gezien is de bitcoin $10.000 dollar waard en heeft zelfs de $20,000 reeds aangetikt in december 2017. Financieel gezien is het voor velen een investering of zelfs dagelijkse handel. Cryptocurrency trading en dus blockchain technology is booming. Gezien de hevige volatiliteit waar de bitcoin aan onderworpen is, is dit een teken dat de markt nog niet helemaal volwassen is. Bitcoins worden ook steeds meer algemener geaccepteerd.

Of een bitcoin virtueel geld is werd in 2014 negatief beantwoord door de rechtbank in
Nederland. De rechtbank oordeelde toen dat het een ruilmiddel was. De reden hiervoor
13 was dat het niet aangemerkt kon worden als zijnde gangbaar geld. Bitcoins vallen namelijk niet onder de definitie van girale betaling, art. 6:114 BW. Hiervoor dient er namelijk een verbintenisrechtelijke verhouding te bestaan tussen de giro-instelling en rekeninghouder. Hoewel gebruikers de bitcoins opslaan in een wallet, wat lijkt op een bankrekening, was voor de Hoge raad van doorslaggevend belang dat er geen verbintenisrechtelijke verhouding bestond tussen de eigenaar en de aanbieder van de wallet. 14

Er gloort echter hoop, de lijst met bedrijven die bitcoin als zijnde een valuta accepteren is
groeiende. Bedrijven als Microsoft, Subway, Wikipedia en CheapAir.com accepteren
15 bitcoins als betalingsmiddel. Bovendien zijn er steeds meer landen die de bitcoin omhelzen, veelal de landen die gezien de stand van de techniek ook niet anders kunnen. Zuid-Korea en Japan zijn prominente voorbeelden. In Japan is in 2016 een wet aangenomen waarin de Bitcoin dezelfde status krijgt als andere vormen van geld. In 2017 werd het zelfs erkend als 16 zijnde een geautoriseerd betaalmiddel door de overheid. Met deze acceptatie is er ook de roep om regulatie. De Europese Commissie maakt zich in haar rapport zorgen over het financieren van terrorisme en de mogelijkheid tot het witwassen van geld door middel van bitcoins.

De toekomst van de blockchain technologie is wellicht nog vele malen rooskleuriger.
18 Voornamelijk in de financiële sector lopen er op dit moment pilots. De mogelijkheden worden onderzocht door ondermeer: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Nederlandsche Bank. 19 Deze monitort het onderzoek, mocht de pilot slagen dan dient beoordeeld te worden of er voldaan wordt aan de veiligheidseisen. De centrale vraag is of blockchain voor de verbeterde beveiliging kan zorgen. Naast de financiële sector is er ook interesse uit de zorg, het beveiligen van patiëntgegevens kan ook door middel van blockchain waardoor privacy gewaarborgd wordt.


*Bronnen:

 1. https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-the-bitcoin-genesis-block/
 2. Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008,
 3. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf,
 4. http://techland.time.com/2011/04/16/online-cash-bitcoin-could-challenge-governments/,
 5. http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/10686698/Bitcoin-exchange-MtGox-faced-150000-hackattacks-every-second.html,
 6. Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain, Computerrecht, J linneman. 2016/218,
 7. Deconstructing Distributed Blockchain, ashok Mahalik. p23,
 8. Verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten, artikel 25 lid 2,
 9. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening,
 10. https://coinmarketcap.com/all/views/all/,
 11. https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/start-it/5940746/5679752/blockchain-als-wapen-tegen-fraude-concertkaartjes.html,
 12. https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/start-it/5940746/5679752/blockchain-als-wapen-tegen-fraude-concertkaartjes.html,
 13. ECLI:NL:RBOVE:2014:2667,accepts-bitcoins-payment-companies-stores-take-bitcoins/,
 14. http://www.businessinsider.com/bitcoin-acceptance-growing-in-japan-2017-4?international=true&r=US&IR=T,
 15. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579110/EPRS_BRI(2016)579110_EN.pdf,
 16. https://bitcoindatabase.nl/source/de-toekomst-van-blockchain/,
 17. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579110/EPRS_BRI(2016)579110_EN.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in